Tablas de Daimiel, bedreigd overstromingsgebied

Las Tablas de Daimiel is een overstromingsgebied met aan de ene kant de Guadiana, een rivier met zoet water, en aan de andere kant de Cigüela, een rivier met zout water. Deze samenvloeiing heeft een een speciaal ecologisch paradijs tot stand gebracht, met een belangrijke diversiteit aan flora en fauna -vooral veel watervogels. In 1973 werd het uitgeroepen tot Nationaal Park.

Het park ligt in de provincie Ciudad Real, tussen de gemeentes Daimiel en Villarrubia de los Ojos en bestrijkt slechts 19,28 km². Het was gedurende eeuwen jachtgebied voor koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Al in 1325 beschreef kroonprins Juan Manuel in zijn boek 'Libro de la Caza' (Boek van de jacht) het gebied als ideaal voor de valkenjacht. Ook o.a. generaal Prim, een liberale politicus die in 1870 in Madrid werd vermoord, en koning Alfonso XII (1857-1885) hebben hier gejaagd.

Een wet in 1956 voor de drooglegging van de oevers van de rivieren Cigüela, Záncara en de Guadiana zorgde echter tijdelijk voor een rampzalige invloed op dit gebied. Gedurende deze jaren werd er op het grondgebied van Villarrubia de Cigüela, stroomopwaarts van het park, gekanaliseerd tot een diepte van 2 tot 3 meter. Daarnaast werden er bomen gekapt met een transformatie van het landschap ten gevolge, wat een aanzienlijke verlaging van de waterstanden met zich meebracht. Dit had een vernietiging van fauna en flora ten gevolge. Aan de andere kant kan de Guadiana zomaar volledig droog staan, wat een ecologische ramp veroorzaakt. Het veen of de turf is tot op heden onder water gebleven maar kan bij een verdere drooglegging spontaan ontvlammen. Turf kan branden zonder vlammen maar met een overvloed aan rook, die uit scheuren in de grond komen. 

Deze wet is van kracht gebleven totdat het gebied, na allerlei acties van ecologen en natuurliefhebbers, in 1973 tot Nationaal Park van Daimiel werd uitgeroepen.  Later, in 1980, werd het park uitgebreid tot de huidige grootte.

Flora
Het zoete water van de Guadiana zorgt voor de groei van moerasriet terwijl het zoute water van de Cigüela moerasvegetatie als galigaan (cladium mariscus) ten gunste komt. In minder diepe gebieden worden de lisdodde, mattenbies, heen en bies, plaatselijk bekend als groene alg, aangetroffen. Ook struiken als de tamarisk zijn aanwezig.

Fauna 
De oorspronkelijke fauna van de Tablas waren vooral de rivierkreeftjes, die er ooit in overvloed voorkwamen en een belangrijke inkomstenbron waren voor de streekbewoners. Nu zijn die bijna uitgestorven. Later werd er de snoek uitgezet, die al gauw een bedreiging werd voor plaatselijke vissen als de barbeel, de karper en de kopvoorn. Ook zijn er, vooral in de lente en de zomer enkele amfibie- en reptielsoorten te vinden als de boomkikker, de meerkikker, de gewone pad, de vuursalamander, de ringslang en de adderringslang.

Onder de trekvogels vinden we de purperreiger, de blauwe reiger, de kleine zilverreiger, de kwak, de roerdomp, de krooneend, de slobeend, de smiend, de pijlstaart, de wintertaling, de boomvalk, de kuifduiker, de geoorde fuut, de steltkluut, de graszanger en het baardmannetje.

Zoogdieren in het park zijn de bunzing, de vos, de otter, de woelrat, en in het omliggende gebied konijnen, hazen, wezels en wilde zwijnen.

Waterbronnen
Als gevolg van een overexploitatie van  natuurlijke waterbronnen is er sprake van een achteruitgang van het gebied. De laatste decennia is een gebied van 100.000 ha. verstoken gebleven van natuurlijke bevloeiing. Om dit te verhelpen wordt er nu water overgeheveld vanuit de Taag naar de Cigüela. Maar nog altijd is het problematisch om het ecologisch evenwicht te herstellen zodat dit natuurgebied in stand gehouden kan worden.

Afbeeldingen: Tablas de Daimiel; kanalisering van de Cigüela; de tamarisk; de boomvalk.