Wat kan de Nederlandse overheid precies voor je doen als je in Spanje bent

Als je op reis bent of (tijdelijk) in Spanje woont en/of werkt, kan het gebeuren dat je als Nederlander bepaalde hulp of diensten nodig hebt van de Nederlandse Ambassade of het Consulaat. Voor sommige diensten worden kosten in rekening gebracht.

Reisadviezen
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt actuele reisadviezen als de veiligheidssituatie daartoe aanleiding geeft. Deze worden dan via Internet of telefonisch aan iedereen bekend gemaakt.

Afgifte van reisdocumenten, waaronder nooddocumenten
De Ambassade kan aan iedere Nederlander in het buitenland een reisdocument verstrekken. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, in uitzonderlijke gevallen te verlengen met nog eens vier weken.
Voor de afgifte van een gewoon paspoort, geldig voor vijf jaar en voor alle landen, geldt een gemiddelde wachttijd van twee weken.
Het kan gebeuren dat er niet zo lang kan worden gewacht. In dat geval kan een tijdelijk reisdocument worden verstrekt, dat wil zeggen een noodpaspoort. Daarmee waarmee kan je dan in ieder geval het land verlaten. De afgifte is zo mogelijk dezelfde dag en anders uiterlijk binnen enkele werkdagen.
Er is echter een voorwaarde aan verbonden, omdat men zich moet houden aan de bepalingen van de Paspoortwet, onder andere op het gebied van identiteits-en nationaliteitsvaststelling.
Nederlanders die hun reisdocument zijn verloren, dienen een schriftelijke verklaring af te leggen ten overstaan van de consulaire medewerker van de vertegenwoordiging. Men is niet verplicht aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Een politierapport is wel aan te raden, indien men eventuele geleden schade bij de verzekering in Nederland wil claimen.

Burgerlijke stand en notariaat
De Ambassade in Spanje is bevoegd om ten behoeve van in hun land aanwezige Nederlanders akten van de burgerlijke stand op te maken en om ten behoeve van in hun land aanwezige Nederlanders notariële volmachten op te maken.

Consulaire verklaringen
De Ambassade kan ten behoeve van in hun land aanwezige Nederlanders de volgende verklaringen opmaken:
- verklaring van in leven zijn
- als de lokale autoriteiten hierin niet voorzien verklaring van woonplaats
- als vestiging in het ressort met toestemming van de lokale autoriteiten heeft plaatsgevonden verklaring omtrent de burgerlijke staat
- als het niet mogelijk is deze van de lokale autoriteiten te verkrijgen verklaring van huwelijksvoornemen verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap aanvullende verklaring omtrent het gedrag verklaring omtrent het vermogen.

Personen- en familierecht, Nederlands nationaliteitsrecht
Het Ministerie van BuZa en de consulaire vertegenwoordigingen informeren en adviseren Nederlanders die in het buitenland wonen op alle voorkomende terreinen van het Nederlandse personen- en familierecht en het Nederlandse nationaliteitsrecht.
Bijvoorbeeld op het gebied van het familierecht, het opmaken van akten van de burgerlijke stand, het opmaken van notariële akten, nationaliteit en reisdocumenten.
Vreemdelingen kunnen op de Nederlandse vertegenwoordiging het inburgeringsexamen voor naturalisatie afleggen. De vertegenwoordigingen nemen naturalisatieverzoeken in ontvangst van in hun land verblijvende vreemdelingen en controleren deze op volledigheid. Na ontvangst van de vereiste documenten en de verschuldigde gelden wordt de aanvraag via het ministerie doorgestuurd aan het ministerie van Justitie, dat het verzoek afhandelt. De vertegenwoordigingen nemen optieverklaringen in ontvangst van in hun land verblijvende vreemdelingen, met het oog op her- of verkrijging van het Nederlanderschap.
Binnen 13 weken beslissen de vertegenwoordigingen of de optieverklaring kan worden bevestigd. Deze termijn kan door de vertegenwoordigingen indien noodzakelijk en zonder opgaaf van reden met 13 weken worden verlengd.

Internationale kinderontvoering
Als er sprake is van kinderontvoering door één van de ouders, wordt de achterblijvende ouder in Nederland geadviseerd contact op te nemen met de Centrale Autoriteit van het ministerie van Justitie. Ook kan de achterblijvende ouder contact opnemen met de afdeling consulair-juridische zaken van dit ministerie. De vertegenwoordigingen informeren en adviseren indien van toepassing de in Nederland achtergebleven ouder van ontvoerde kinderen.

Afleggen examens
Nederlandse vertegenwoordigingen stellen Nederlanders in het buitenland in staat schriftelijke examens van erkende Nederlandse onderwijsinstellingen op de post af te leggen. De desbetreffende onderwijsinstelling moet wel op tijd een verzoek indienen. Welstand van Nederlanders in het buitenland Nederlandse vertegenwoordigingen kunnen, op verzoek van familieleden of relaties, een onderzoek instellen naar de verblijfsplaats en levensomstandigheden van Nederlanders in het buitenland, indien de verblijfplaats bij benadering bekend is. Voor dit onderzoek welstand worden bij de aanvrager kosten in rekening gebracht. Informatie wordt uitsluitend verstrekt met toestemming van betrokkene (tenzij het minderjarigen betreft).

Vermissing van Nederlanders in het buitenland
Het Ministerie spoort de lokale autoriteiten aan een onderzoek in te stellen om informatie over de vermiste persoon of de persoon zelf te achterhalen kan eventueel in samenwerking met de verzekerings-maatschappij de zoektocht ondersteunen en kan zo nodig specifieke assistentie aanbieden aan de competente lokale autoriteiten blijft zo nodig de autoriteiten aansporen het onderzoek voort te zetten.

Ziekenhuis-opname
Bij ziekenhuis-opname van tijdelijk in het buitenland verblijvende Nederlanders zorgt het ministerie er op verzoek voor dat familieleden en relaties zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Vervolgens neemt het, via de vertegenwoordiging in het desbetreffende land, zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om een zo goed mogelijk inzicht in de situatie te verkrijgen. Een medewerker legt dan, bij langdurige opname één of meerdere bezoeken af. Indien dat nodig is, kan het zich namens de verzekeraar garantstellen voor betaling van kosten, indien hiervoor een verzekering is afgesloten.

Overlijden van Nederlanders in het buitenland
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich in om nabestaanden zo spoedig mogelijk op de hoogte te laten brengen en staat nabestaanden bij met informatie over lokale begrafenissen. Bij de eventuele terugkeer van het stoffelijk overschot naar Nederland, bemiddelt bij het zo snel mogelijk overmaken van geld van familie en vrienden in Nederland voor noodzakelijke handelingen. Het kan zich garant stellen voor repatriëringskosten als deze zijn inbegrepen in de overlijdensverzekering van betrokkene en kan ook diensten verlenen bij het verkrijgen van een kopie van het eventuele medische, sectie- of politierapport.

Gedetineerdenbegeleiding
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt Nederlandse gedetineerden in landen buiten Europa maandelijks een schenking van 30 euro en subsidiëert (taal)onderwijs, activiteiten gericht op reclassering, die de gedetineerde tijdens zijn buitenlandse detentie op zijn terugkeer in de Nederlandse maatschappij kunnen voorbereiden, en activiteiten gericht op de geestelijke ondersteuning, waarbij met name kan worden gedacht aan bezoeken van Nederlandse geestelijken. Voor periodieke overboekingen van familieleden/vrienden van gedetineerden berekent het een éénmalig bedrag van 50 euro aan bemiddelingskosten.
De Nederlandse vertegenwoordigingen bezoeken gearresteerde landgenoten zo snel mogelijk nadat zij van hun arrestatie hebben vernomen en leggen bezoeken af al naargelang de noodzaak of behoefte daaraan bestaat en lichten een gearresteerde landgenoot zo spoedig mogelijk in over de mogelijkheden en voorwaarden van rechtsbijstand in het land waar hij is gearresteerd
wonen indien mogelijk en noodzakelijk de rechtszitting van een Nederlandse gearresteerde bij.


Repatriëring van Nederlanders
Nederlandse vertegenwoordigingen kunnen bemiddelen bij het beschikbaar stellen van financiële middelen aan Nederlanders die in het buitenland in een acute noodsituatie verkeren en terug moeten keren naar Nederland.


Meer informatie: http://www.minbuza.nl/


Ministerie van Buitenlandse Zaken - Bezuidenhoutseweg 67 - Postbus 20061 - 2500 EB Den Haag - Tel.: 070-3 486 486 - Fax: 070-3 484 848